Informacija o obradi podataka o ličnosti

Podaci o rukovaocu

Ova informacija se odnosi na podatke o ličnosti koje obrađuje Music Media Centar doo Beograd, sa sedištem na adresi 27. Marta 39, Beograd, telefon broj:011/334 56 17 i 011/3340 749, e-mail adresa office@musiccentar.com  (u daljem tekstu MMC ili Društvo) u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu Zakon).

Podaci o licu za zaštitu podataka o ličnosti

Sve informacije u vezi obrade podataka o ličnosti koje vrši MMC mogu se dobiti obraćanjem licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je imenovano odlukom Društva, na gore navedenu poštansku adresu, telefon ili e-mail adresu. Na isti način Društvu se mogu uputiti sva pitanja, zahtevi i primedbe.

Svrha, pravni osnov obrade i vrsta podataka

Podaci koje MMC prikuplja i obrađuje koriste se za svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji. Podaci se koriste i kako bismo odgovorili na Vaše zahteve za prilagođavanje Vaše buduće kupovine, unapređenje naše on-line prodavnice i komunikacije sa Vama; da Vas obaveštavamo o proizvodima, akcijama i predstojećim događajima; radi razvijanja i poboljšanja naših proizvoda, usluga, sadržaja i oglašavanja. Povremeno možemo koristiti Vaše lične podatke za slanje važnih obaveštenja kao što su informacije o kupovini, predstojećim događajima, promenama naših uslova korišćenja i politike poslovanja i za interne potrebe, kao što su analiza podataka i istraživanja za poboljšanje poslovanja on-line prodavnice

Podaci se prikupljaju i obrađuju: na osnovu pristanka (zahteva) lica koje se obraća MMC-u radi pružanja dobijanja informacija o proizvodima i uslugama iz našeg asortimana i radi izvršenja prava i obaveza iz zaključenih ugovora o prodaji robe.

Obrađuju se podaci koji su potrebni radi zaključenja i izvršenja označenih ugovora: ime i prezime, adresa, telefon, e-mail adresa, JMBG, starosna dob, podaci o tekućem računu/platnim karticama i sl., sve u zavisnosti od konkretnog ugovora.

Primaoci podataka

Podaci koji se prikupljaju mogu biti dostavljeni kurirskoj službi koja vrši isporuku robe i banci preko koje se vrši plaćanje, u obimu koji je neophodan za isporuku robe, odnosno obavljanje transakcije plaćanja.

Podaci se mogu dostaviti nadležnim državnim organima, ustanovama i pravnim licima (Narodnoj banci Srbije, Upravi za sprečavanje pranja novca, sudovima, tužilaštvima i dr.) u slučajevima kada za to postoji obaveza po zakonu.

Iznošenje podataka u drugu državu

Music Media Centar doo ne namerava da iznosi podatke u drugu državu.

Rok čuvanja podataka

Prikupljeni podaci o ličnosti čuvaju se za vreme trajanja ugovora o prodaji, ili do izvršenja svih prava i obaveza po ovim ugovorima, šta nastupi kasnije. Podaci koji su prikupljeni na osnovu pristanka čuvaju se dok lice na koje se podaci odnose ne opozove svoj pristanak.

Pravo na pristup, ispravku ili brisanje; opoziv pristanka; pritužbu povereniku; izvoru podataka i informaciji o postojanju automatizovanog donošenja odluke

Lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

  • pravo na pristup svojim podacima uključujući i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju
  • pravo na ispravku i dopunu podataka
  • pravo na brisanje podataka
  • pravo na ograničenje obrade podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na prigovor
  • pravo na opoziv pristanka
  • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • pravo na informaciju o izvoru podataka
  • pravo na informaciju o postojanju automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.

Obaveštavanje o povredi podataka

Ukoliko tokom obrade dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode lica na koje se odnosi, MMC će o povredi obavestiti lice na koje se podaci odnose, sa opisom povrede podataka i dostavljanjem informacija o načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opisom mogućih posledica povrede i opisom preduzetih mera.

Korpa0
Korpa je prazna
0